Stadgar Reviderade på årsmötet 27 februari 2010; årsmötet 11 mars 2012; extra årsmöte 14 december 2014 och
årsmötet 19 mars 2022;
§ 1  DEA-föreningen för kvinnohistoriskt museum är en partipolitiskt och religiöst obunden kvinnoorganisation.
§ 2 DEA-föreningens mål är att framhäva och problematisera kvinnors kulturella uttryck och hur de inverkat på samhället i olika tider.
§ 3 DEA-föreningen verkar folkbildande genom att arbeta med Museivisningar och andra kontakter med museer.
Här uppmärksammar vi hur kvinnors kulturhistoria presenteras. De ojämlikheter mellan könen som museerna visar eller döljer ska debatteras. Framställning av kvinnokartor från olika orter i Sverige. Genom kvinnokartorna ändras perspektiven på det offentliga rummet. Kvinnors avtryck framhävs och problematiseras. Arbetet med kvinnokartorna samordnas genom nätverket Kvinnokartor i Sverige. Förmedling och diskussion av feministisk kultur. Det sker genom fysiska och virtuella föredrag och efterföljande samtal, så kallade kafferep, stadsvandringar, studiecirklar och andra arbetsformer. Samarbete med andra organisationer och arbete med hemsida och sociala medier.
§ 4  Medlemskap beviljas enskilda kvinnor som sympatiserar med föreningens målsättning och vill arbeta för dess förverkligande. Medlem ska följa föreningens stadgar och betala fastställd årsavgift. Kvinnoorganisationer kan vara stödmedlem. Stödmedlem ska följa föreningens stadgar och betala fastställd årsavgift. Stödmedlem har förslagsrätt men ej rösträtt på årsmötet.
§ 5  Medlemsavgift för innevarande år skall vara betald före årsmötet för att medlemskapet skall vara giltigt på årsmötet.
§ 6 Styrelsen leder föreningens arbete enligt stadgarna och enligt den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen.
Det är önskvärt att styrelseledamots uppdrag inte överstiger åtta år. 
§ 7 Verksamhetsår är lika med kalenderår. 
§ 8 Firman tecknas av ordföranden, kassören och ytterligare en ledamot av styrelsen, två i förening.
§ 9 Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas före april månads utgång, och skall innehålla följande punkter: 
1.       Årsmötets öppnande
2.      Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3.      Fastställande av röstlängd
4.      Val av mötesordförande
5.      Val av mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare
6.      Godkännande av dagordning
7.       Styrelsens verksamhetsberättelse
8.      Fastställande av balans- och resultaträkning
9.      Godkännande av revisorernas berättelse
10.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11.      Fastställande av verksamhetsplan
12.     Beslut om motioner och propositioner 
13.     Fastställande av årsavgift
14.     Fastställande av budget
15.     Val av ordförande på ett år
16.     Val av ledamöter på två år
17.      Ev. fyllnadsval
18.     Val av revisor och revisorsersättare
19.     Val av två personer till valberedning
20.    Övriga frågor 
21.     Avslutning 
§ 10 Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
§ 11 Extra årsmöte skall hållas om styrelsen finner det påkallat eller minst 25 % av medlemmarna begär det. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
§ 12 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst två veckor före årsmötet.För motionsrätt krävs minst ett års medlemskap i DEA-föreningen.
§ 13 Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).
§ 14 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 15 Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet och utveckling kan uteslutas av årsmötet.
§ 16 Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet.
§ 17 För organisationens upplösning krävs att beslut om detta fattas med 2/3 majoritet vid årsmöte. Eventuella tillgångar vid organisationens upplösning överlämnas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.
 
 

 

Rulla till toppen